خواهشمند استلطفادرخواست می گردد قبل از خرید حتما قوانین مطالعه گردد و در صورت تایید خریداری صورت گیرد.

لاز به ذکر است که تمامی بخش های برنامه بر اساس مبحث 9 جدید آپدیت شده .

↓ نقشه ساز با قفل نرم افزاری ↓

↓   در این نسخه ها برنامه فقط روی یک سیستم فعال و اجرا میشوند.   ↓

نقشه ساز (بتنی + فونداسیون)

4.200.000 تومان
  • قفل نرم افزاری ( قابل اجرا روی 1سیستم)

نقشه ساز (بتنی + فونداسیون)

1.700.000 تومان (قسط اول)
  • خرید به صورت قسطی
  • قفل نرم افزاری ( قابل اجرا روی 1سیستم)

نقشه ساز فونداسیون

1.200.000 تومان
  • قفل نرم افزاری ( قابل اجرا روی 1سیستم)

نقشه ساز بتنی (نسخه رایگان)

0 تومان

↓ نقشه ساز با قفل USB ↓

↓   در این نسخه ها برنامه با هر سیستمی که قفل به آن متصل باشد اجرا میشود.   ↓

نقشه ساز (بتنی + فونداسیون)

5.500.000 تومان
  • قفل USB

نقشه ساز (بتنی + فونداسیون)

2.000.000 تومان (قسط اول)
  • خرید به صورت قسطی
  • قفل USB

قفل USB (جداگانه)

1.500.000 تومان
  • ویژه دارندگان قدیمی محصول